Automaton Simulator
My first automaton aabac abaCa cabac abcabc abababcabababc abaCabac Rollback automaton abaCa cabaCb aabaC ababaCc abaabaC Exercise 1: lock abcabc abababCababC ababCbababC cababCabc abcababCabc aababCababababCabc Execrise 2: three a before b B ab aaaB aaaab aaaaaaaaaB aaaaaaaaaab Exercise 3: three a before c bababaC bbbbc aaabbbC abababC aaaC aabc aaaabc aaaaaabc Exercise 4: (a|b)*c Cab aaabbbC abababC ababaaabbCabc Exercise 5: ((a|b)*c)* Cab aaabbbC abababC ababaaabbCab ababaaabbCabC CCCCCCC Exercise 6: abac or baca abaCAAAAA ababaC babaC bacA bbacABBAAA bbbbaabaCAAABA cabaC cbacA Exercise 7: vending machine aaCcaCc dcabC cdacbC adbcaC baC bbbC Exercise 8: electric lock ABcaaaaB ABcaBBBcababB ABAcabbA ABABAcbA AABBcababBAAcbbaA BBAAcababaA Exercise 9: even numbers bAAbAAAbAbbbbbAAA AbA AbAbbAbAbA Exercise 10: multiple of three baaBAAAbabbbbbaaaB AbabaBbaaB Exercise 11: multiple of six baabAAAbabbbbbaaabbbA Exercise 12: 2A=B ababbBbbbaaB abBbbA

My First Turing Machine abababA bbaaab bbbbb aaaaA aaabB ababab A b ab ba aA bb abababababA ababababab aaaaabbaA baabbbbaa babaaabbabA Exercise t1: a^n b^n aB abab bbaa aabB aaabb aaabbB a b aa bb ba aab abb aaab aabbb Exercise t2: equal bcB bcba bacb bbcb bcbb bacbA bbcbB bacbb bbcba bbcbaa bbbcbaa babcbaB bbbcbbB Execrise t3: greater bbcbaa bbbcbaA babcbab baaacbbB bcb bacba bcba bacB